MEDIADIGI работилница во СУГС„Георги Димитров„-Скопје Октомври 2019

Во соработка со наставниците од СУГС„Георги Димитров„ Скопје, а во рамките на планираните шроектни активности на шроектот MEDIADIGI од Erasmus  прогрмата беше одржана работилница со учениците на тема Лажните вести и развивање на критичка мисла на младите.Учениците од Георги Димитров земаа активно учество во тематските раотилници во кои имаа можност да ги искажат своите ставови во однос на лажните вести и нивното влијание врз демократизацијата на општеството,Исто така учениците дебатираа за теми од областа на застапеноста на медиумската писменост во образовниот процес.Главниот заклучок на работилницата беше младите да се обучат да ги препознаваат лажните вести со цел да се заштитат од нивното штетно влијание.Тие ја нагласија потребата од поголемо вклјучување на младите во вакви слични проекти на тема медиумска писменост и поголема застапеност на медиумската писменост во предметите на граѓанското образование,социологија и мајчин јазик.