Наши публикации

Наслов: Анализа од сегашната ситуација на медиумската писменост во партнерските држави 
Превземете ја публикацијата
ANALYSIS-OF-CURRENT-SITUATION-WITH-MEDIA-LITERACY-OF-YOUTH-IN-THE-PARTNER-COUNTRIES  
Наслов: Мапирање на проекти рализирани во врска со медиумската писменост за младите во земјите партнери
Превземете ја публикацијата
Mapping-of-projects-realized-related-to-media-literacy-for-youth-in-the-partner-countries  
Наслов: Стратешко упатство за општо образование во областа на медиумската писменост
Превземете ја публикацијата
STRATEGIC-GUIDELINE-FOR-GENERAL-EDUCATION-IN-MEDIA-LITERACY-Copy  
Наслов: Водич за фокус групи
Превземете ја публикацијата
Focus-group-guide-  
Наслов: Marketing - Curriculum for short course for Marketing
Преземи ја публикацијата
Наслов: Guideline Innovation Business and Entrepreneurahip
Преземи ја публикацијата
Наслов: Guide Business Plan
Преземи ја публикацијата
Наслов: Practicum
Преземи ја публикацијата
Наслов: Handbook MISPOP
Преземи ја публикацијата
Наслов: Основи на бизнисот
Преземи ја публикацијата
Наслов: Основи на бизнисот
Преземи ја публикацијата

НАШИТЕ УСЛУГИ ВИ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ

КАЖЕТЕ НЍ ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО