Наши производи

Проектни апликации според ИПА стандарди
Изработка на проектни апликации според ИПА стандарди, Еразмус стандарди и стандарди на подпрограми за грантирање и регрантирање на локално ниво.
Програми за обуки
Изработка на програми за обуки спорд стандардите на Центарот за Образование на Возрасни.
Project Cycle Management
Спроведување обуки за Project Cycle Management (PCM)
Logical Framework
Изработка на Логичка рамка (Logical Framework)
Публикации и интелектуални аутпути
Изработка на публикации и интелектуални аутпути.
Дизајн на обуки за потребите на работодавачите
Дизајн на обуки за потребите на работодавачите според усвоени стандарди и процедури од Агенцијата за вработување (АВРМ) и Центарот за Образование на Возрасни (ЦОВ).

НАШИТЕ УСЛУГИ ВИ СЕ НА РАСПОЛАГАЊЕ

КАЖЕТЕ НЍ ШТО ВИ Е ПОТРЕБНО