ЗА НАС

„ВЕЗ трејд“ ДООЕЛ Скопје е претпријатие основано 2001 г., кое работи на полињата на општо и стручно образование и обука на млади луѓе и возрасни со примена на најнови методи, техники и електронски едукативни технологии. Во таа насока ние постојано ја прошируваме палетата на услуги во областа на образованието, професионалниот развој и управувањето со едукативните процеси.

Членовите на тимот едукатори кои работат во ВЕЗ веруваат дека учењето е процес кој е составен дел од успешната кариера на секоја професионална личност. Поради тоа, нудиме целосна палета едукативни услуги, што ќе им помагне на организациите да ги развиваат компетенциите на своите вработени. Ова вклучува, помош во врска со изработка на анализа за потребите од соодвтна обука, креирање програми за обука, планирање и управување со обуката и проценка на конечните резултати на ефикасноста на спроведената обука.

„ВЕЗ трејд“ ДООЕЛ Скопје тежнее кон постојано задоволување на едукативните потреби и барања на своите клиенти преку воведување и користење нови едукативни стратегии и сценарија, кои нудат можност за постигнување ново знаење.

За да се постигнат високите критериуми на квалитет „ВЕЗ трејд“  дизајнира обуки во согласност со 
образовните трендови и технолошкиот напредок.

Гаранција за квалитетно извршување на овие решенија се многубројни успешно завршени проекти, долгогодишно искуство и 850 сертифицирани слушатели, наставници и програми.

Понудените обуки обезбедуваат извор на ресурси, знаење и практично искуство, кои се можност за:
  • Зголемување на продуктивноста и ефикасноста на вработените и синхронизација на нивните вештини со целите на организацијата.
  • Добивање на мерливо враќање на инвестицијата од обуката.
  • Стратешко планирање на обуката.
  • Развој на организациски капацитети и зголемување на продуктивноста и квалитетот.

Со цел да се задоволат овие потреби, ВЕЗ ги дизајнира обуките според потребите на клиентот - прилагодени на специфичните потреби и врз основа на сертифицирани курсеви подготвени од високо квалификувани специјалисти. 
Во зависност од интересот на клиентите, ние создаваме ефективен пристап и оптимизирани програми за обука.