Кратко за нас

„Вредност на Европското Знаење“ - ВЕЗ е претпријатие основано 2001 г., кое работи на полето на општото и стручното образование и обука на млади луѓе и возрасни со примена на најновите методи, техники и електронски едукативни технологии. Во таа насока ние постојано ја прошируваме палетата на услуги понудени во областа на образованието, професионалниот развој и управувањето со едукативните процеси.

Членовите на тимот едукатори кои работат во ВЕЗ веруваат дека учењето е процес кој е составен дел од успешната кариера на секоја професионална личност. Поради тоа, нудиме целосна палета едукативни услуги, што ќе им помагне на организациите да ги развиваат компетенциите на своите вработени. Ова вклучува, помош во врска со изработка на анализа за потребите од соодвтна обука, креирање програми за обука, планирање и управување со обуката и проценка на конечните резултати на ефикасноста на спроведената обука.

ВЕЗ се стреми кон постојано задоволување на едукативните потреби и барања на своите клиенти преку воведување и користење нови едукативни стратегии и сценарија, кои бараат ново знаење. За да се постигнат високите критериуми на квалитет се нудат обуки кои ги зема во предвид животниот циклус на образовните технологии, статусот на вработените, времето потребно за обука.

Гаранција за квалитетно извршување на овие решенија се многубројни успешно завршени проекти, долгогодишно искуство и 850 сертифицирани слушатели, наставници и програми.

Понудените обуки обезбедуваат извор на ресурси, знаење и практично искуство, кои се можност за:
  • Зголемување на продуктивноста и ефикасноста на вработените и синхронизација на нивните вештини со целите на организацијата.
  • Добивање на мерливо враќање на инвестицијата од обуката.
  • Стратешко планирање на обуката.
  • Развој на организациски капацитети и зголемување на продуктивноста и квалитетот.

Со цел да се задоволат овие потреби, ВЕЗ ги дизајнира обуките според потребите на клиентот - прилагодени на специфичните потреби и врз основа на сертифицирани курсеви подготвени од високо квалификувани специјалисти. 
Во зависност од интересот на клиентите, ние создаваме ефективен пристап и оптимизирани програми за обука.

Нашиот тим

Зоран Златковски
Извршен директор

Професор на група економски предмети: Претприемништво, Бизнис и Економија. Изготвувач на наставни планови, програми и материјали. Автор на учебници за средно образование по предметите Основи на бизнисот и Претприемништво и бизнис. Тренер за обуки по Претприемништво и Управување со проектен циклус - Project Cycle Managment. Координатор на проекти од програмата Еразмус. Искуство во реализација на семинари, училишни проекти, соработка со клиенти, логистичка поддршка за учениците. Проектен менаџер во ЕУ проекти. Координатор на програмите ФАРЕ и CARDS за реформи во системот за стручно образование и обука во Македонија и Хрватска во периодот од 1995 до 2005. 
Публикации
М-р Маја Талеска Панова
Консултант

Професор по економски предмети во ОСУ "Јовче Тесличков" во Велес ,надворешен соработник на ЦССО при МОН на Р.Македонија, кординатор на европски образовни проекти од програмата Еразмус+, коавтор на учебници, прирачници и интелектуални аутпути од областа на деловното работење и претприемничкото учење и тренер од областа Учење претприемништво од страна на австриски експерти.
М-р Стојан Василев
Консултант

Завршил Економски факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Има 15-годишно работно искуство во финансиски институции во Македонија како финансиски посредник при тргување со хартии од вредност, инвестициско советување, кредитна анализа на корпоративни клиенти, менаџирање со процеси и операции и сл. Учествувал на бројни семинари и обуки од наведените области, надополнувајќи го и пренесувајќи го своето знаење и експертиза.
Марија Петревска
Проект асистент 
Дипломирана на факултетот за Туризам при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Има 5 годишно искуство на полето на младите, како консултант и асистент. Менаџирала со организација на тренинзи за средношколци и млади во проекти од програмата Еразмус. Учествувала на серија обуки за работа зо млади и претприемништво.