Оглас

Датум на објавивање 05.02.2020 г.

За учество на обука на учесници во рамките на проектот „Дизајн на претприемачко размислување“ (eng„ Design of Entrepreneurial Thinking“, acronym CREATOR) со регистарски број 2019-1-МК01-КА102-060153 од програмата Еразмус, клучна анција 1 (КА1) - Мовилност на индивидуи во ВЕТ, која ќе се реализира од 04.03 до 18.03. 2020 г., во Виена, Австрија, во траење од 14 дена, според следните услови.
Критериуми за учество на кандидатите:
  • Да е ученик/ученичка во средно образование;
  • Да има активно познавање на англиски јазик; 
Потребни документи за учество:
  1. Кратка Europass биографија
  2. Пријава за учество 
Број на позиции 10 
Потребните документи се поднесуваат на маил: zoranzlatkovski@yahoo.com

Сите трошоци за сместување, храна и превоз на селектираните учесници ќе бидат целосно покриени од буџетот на KREATOR проектот, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Огласот трае од 05.02.2020 до 25.02.2020 г.

Координатор
Зоран Златковски

Програми