ОГЛАС

Датум на објавивање 02.09.2019 г.

За учество на обука на учесници во рамките на проектот „Едукација за Медиумска Писменост во Дигитално Опкружување“ (eng„ Education for Media Literacy in Digital Environment “, acronym Medi@Digi) со регистарски број 2018-1-MK01-KA201-047091 од програмата Еразмус, клучна анција 2 (КА2) - Стртатешко партнерство во општо образование, која ќе се реализира од 30.09 до 06.10. 2019 г., во СОФИЈА, БУГАРИЈА, во траење од 6 дена, според следните услови.
Критериуми за учество на кандидатите:
  • Да е ученик/ученичка во средно образование;
  • Да има активно познавање на англиски јазик; 
Потребни документи за учество:
  1. Кратка Europass биографија
  2. Пријава за учество 
Број на позиции 4 
Потребните документи се поднесуваат на маил: mediadigika2@yahoo.com

Сите трошоци за сместување, храна и превоз на селектираните учесници ќе бидат целосно покриени од буџетот на Medi@Digi проектот, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Огласот трае од 02.09.2019 до 24.09.2019 г.

Координатор
Зоран Златковски

Програми