ОГЛАС

Датум на објавување 23.04.2019 г.

За учество на обука на учесници во рамките на проектот „Едукација за Медиумска Писменост во Дигитално Опкружување“ (eng„ Education for Media Literacy in Digital Environment “, acronym Medi@Digi) со регистарски број 2018-1-MK01-KA201-047091 од програмата Еразмус, клучна анција 2 (КА2) - Стртатешко партнерство во општо образование, која ќе се реализира од 20 до 26 Мај 2019, во Утена, Литваниа, во траење од 6 дена, според следните услови.
Критериуми за учество на кандидатите:
  • Да е ученик/ученичка во средно образование;
  • Да има активно познавање на англиски јазик; 
Потребни документи за учество:
  1. Кратка Europass биографија
  2. Пријава за учество 
Број на позиции 4 
Пријава за учество на обука за учесници во Литванија 2019  
Потребните документи се поднесуваат на маил: mediadigika2@yahoo.com

Сите трошоци за сместување, храна и превоз на селектираните учесници ќе бидат целосно покриени од буџетот на Medi@Digi проектот, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Огласот трае од 23.04.2019 до 15.05.2019 од денот на објавувањето.

Координатор
Зоран Златковски

Програми