Оглас

Датум на објавивање 20.01.2024г.

За учество на обука на учесници во рамките на проектот „Младите Пoчнуваат Претприемачки Предизвици“ (eng„ „Youth Start Entrepreneurial Challenges, acronym EntreCHALLENGER) со регистарски број 2020-1-MK01-KA102-077512 од програмата Еразмус, клучна анција 1 (КА1) - Моbилност на индивидуи во ВЕТ, која ќе се реализира од 20.02 до 05.03.2024 г., во Виена, Австрија, во траење од 14 дена, според следните услови.
Криериум за учествона кандидатите:
  • Да е од 15 до 19 години старост.
  • Да е ученик/ученичка во средно образование;
  • Да има активно познавање на англиски јазик;
Потребни документи за учество:
  • Кратка Europass биографија
  • Пријава за учество
Број на позиции 12
Пријава-за-учество-на-обука-за-учесници-во-Австрија-2024  
Потребните документи се поднесуваат на маил: zoranzlatkovski@yahoo.com
 
Сите трошоци за сместување, храна и превоз на селектираните учесници ќе бидат целосно покриени од буџетот на EntreCHALLENGER проектот, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
Огласот трае од 20.01.2024 до 25.01.2024 г. од денот на објавувањето.

Програми