ВЕЗ како член на мрежата на медиумска писменост учествуваше на саемот на медиумска писменост во рамките на деновите на медиумска писменост на 14 Ноември 2019г.На саемот ги презентиравме едукативните видеа и интелектуалните аутпути на MEDIADIGI проектот пред пошироката јавност.За време на саемските активности беа остварени бројни контакти со наставници и ученици од средните училишта како и експерти од медиумите.Беше забележливо дека посетителите на штандот беа заинтереисрани за проектните активности и идните иницијативи за подобрување на медиумското описменување на младите.Исто така беа инцирани соработки со други институции за заедничко дејствување во сверата на на медиумската пимсеност на младите.