ОГЛАС ЗА УЧЕСТВО НА ОБУКА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ МЕДИАДИГИ ЗА МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ ВО СОФИЈА, БУГАРИЈА ОД 30.09-06.102019

ОГЛАС
 
 датум на објавивање  02.09.2019 г.
 
За учество на обука на учесници во рамките на проектот „Едукација за Медиумска Писменост во Дигитално Опкружување“ (eng„ Education for Media Literacy in Digital Environment “, acronym Medi@Digi) со регистарски број  2018-1-MK01-KA201-047091 од програмата Еразмус, клучна анција 2 (КА2) - Стртатешко партнерство во општо образование, која ќе се реализира од 30.09.2019 до 06.10.2019 г., во Софија, Бугарија, во траење од 6 дена, според следните услови.
 
  1. Критериуми за учество на кандидатите:
  • Да е од 15 до 18 години старост.
  • Да е ученик/ученичка во средно образование;
  • Да има активно познавање на англиски јазик;
  • Да има претходно учество во проекти.
 
2.  Потребни документи за учество:
  1. Кратка Europass биографија
  2. Пријава за учество
  3. Свидетелство
 
3. Број на позиции 4
 
Потребните документи се поднесуваат на маил: mediadigika2@yahoo.com
 
Сите трошоци за сместување, храна и превоз на селектираните учесници ќе бидат целосно покриени од буџетот на Medi@Digi проектот, поддржан од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.
 
Огласот трае од 02.09.2019 до 24.09.2019 од денот на објавувањето.
 
 
 Координатор
Зоран Златковски