Oдобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“

Проектот „Акција за Развивање Иновации во Социјално Претприемништво“ (eng. VET - Action for Developing of Innovation in Social Entrepreneurship - VET - АDISE) од програмата Еразмус од Клучна Акција 1 (КА102) - Мобилност на индивидуи во ВЕТ е одобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“, со референтен број 2014-1-MK01-KA102-000084.

Проектот се реализира во партнерство со:

IFTE - (Initiative Fur Teaching Entrepreneurship) - Vienna, Austria
Вредност на Европското Знаење - ВЕЗ од Скопје, Македонија
За разлика од бизнис претприемништвото кое е насочено кон оставарување профит за сопственикот, општественото претприемништво е насочено кон остварување на општествената корист за заедницата. 
Со оглед на местото и улогата на наставниците и учениците во општеството, проектот настојува да промовира и подржи ученички напор и способност за нивно вклучување во идентификација и решавање на општествените проблеми. 

Целта на проектот:

Да се постигне мотивираност и креативност на наставниците во менаџирањето на ученичките проекти, а учениците да го мобилизираат креативниот дух и знаење во функција на напредокот на заедницата, такашто наставникот да се промовира во ментор на општественото претприемништво, а ученикот да ја добие улогата на општествен претприемач, како креатор на ученички проектни иницијативи во различни области, како што се здравство, екологија, образование, уметност, култура итн.