Oдобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“

Проектот „Маркетинг Иницијатива на Ученици за Професионална Орентација и Прогрес“ (eng „Marketing Initiative of Students for Professional Orientation and Progress“ - MISPOP) од програмата Еразмус, клучна анција 2 (КА2) - Стратешки партнерства во училишно образование КА202 е одобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“, под референтен броој 2014-1-МК01-КА202-000252

Проектот се реализира во партнерство со:

Kristiansand Katedrale Gimile School from Norway
IFTE - (Initiative Fur Teaching Entrepreneurship) - Vienna, Austria
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija from Utena, Lithuania
Вредност на Европското Знаење - ВЕЗ од Скопје, Македонија

Главна цел на МИСПОП прокетот:

Учениците да направат обединување на знаењето, практиката и информатичката технологија, насочено кон препознавање на личните можности и афинитети, што ќе придонесе за нивната професионалната ориентација и напредок.

МИСПОП прокетот опфаќа три сегменти во кои рамноправно учествуваат сите партнетри:

Изработка на наставни прирачници, како што се методологија за поттикнување на креативноста на наставниците и учениците, наставен материјал за иновации и претприемништво, водич за изработка на бизнис план и модуларен курикулум за краток курс за маркетинг.
Реализација на обуки и промотивни настави за ученици и наставници од партнерските организации, кои ќе се остварат во земјите на партнерите.
Креирање на WEB сајт What I Know - What I Can,од страна на вклучените ученици од партнерските училипишта, на кој ќе бидат претсавени кратки видеа на нивните знаења, вештини и способности.

Сите проекти

Најнови настани

Тагови

Публикации на проектот

Наслов: Marketing - Curriculum for short course for Marketing
Преземи ја публикацијата
Наслов: Guideline Innovation Business and Entrepreneurahip
Преземи ја публикацијата
Наслов: Guide Business Plan
Преземи ја публикацијата
Наслов: Practicum
Преземи ја публикацијата
Наслов: Handbook MISPOP
Преземи ја публикацијата

Програми