Oдобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“

Проектот „Мрежа на Маркетинг и Сметководствени компетенции“ (eng. „Network of Marketing and Accounting Competences“ - NETMAC) од програмата Еразмус од Клучна Акција 1 (КА102) - Мобилност на индивидуи во ВЕТ е одобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“, со референтен број 2016-1-МК01-КА102-021530

Проектот се реализира во партнерство со:

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija from Utena, Lithuania
Вредност на Европското Знаење - ВЕЗ од Скопје, Македонија

Проектот „Мрежа на маркетинг и сметководствени компетенции" вклучува:

12 ученици, поделени во две групи по 6 ученици во две акции.
Акција 1 - Практична програма за „Сметководствен базен модел".
Студентите во практичната програма имаат можност да ја посетуваат презентацијата како теоретски вовед за важноста на сметководството. Потоа тие се вклучени во 3 работилници за сметководствено работење и 2 работилници за користење на електронски платформи за сметководство во училишни услови. Понатаму, студентите ќе имаат посета во компаниите во Литванија, да ги набљудуваат сметководствените работи. На крајот, студентите ќе имаат можност да покажат презентација за следната тема - Како да го користите сметководственото знаење во вистински ЕУ претпријатија.
Акција 2 - Практична програма за работа на „Маркетинг работен клуб".
Студентите во практичната програм ќе имаат можност да бидат дел од една презентација од страна на успешна личност од бизнис секторот - Маркетинг во ЕУ. Во понатамошниот период ќе се реализираат 2 работилници за - можности за пазарот, 2 работилници за - Користење на маркетинг платформа за работа со клиенти и 2 работилници за - Користење на електронски платформи во маркетингот. Исто така, ќе бидат реализирани две посети во две компании во Литванија. На крајот од програмата ќе се организира обука за учениците - Како да се најде работа како маркетинг агент.