Oдобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“

Проектот „Едукација за Медиумска Писменост во Дигитално Опкружување“ (eng „Education for Media Literacy in Digital Environment“ - Medi@Digi) од програмата Еразмус, клучна анција 2 (КА2) - Стратешки партнерства во училишно образование КА201 е одобрен и финансиран од „Националната Агенција за Образовни Програми и Мобилност“, под референтен броој 2018-1-MK01-KA201-047091

Проектот се реализира во партнерство со:

CEICSEM - Centre for Educational Integration of Children and Students from Ethnic Minorities (CEICSEM) from Sofia, Bulgaria
Utenos Adolfo Šapokos gimnazija from Utena, Lithuania
Вредност на Европското Знаење - ВЕЗ од Скопје, Македонија

Оваа акција за партнерство нуди решенија за:

Признавањето на улогата што може да ја има образовниот систем за унапредување на медиумската писменост - способност за пристап на младите до медиумите, критичко оценување, креирање и комуницирање на медиумските содржини - во контекст на стратегиите за доживотно учење на партнерските земји;
Поттикнување на поголем консензус за медиумска писменост, поддршка на анализата и размената на добрите практики помеѓу земјите партнери и развивање алатки наменети да им помогнат на земјите-партнери да ги измерат нивоата на медиумска писменост;
Активно истражување и градење на критичко размислување од страна на наставниците и учениците за пораките што ги добиле и ги создале медиумите;
Признавање дека медиумите се нови форми и канали на образование;
Зајакнување на вештините за медиумска писменост за учениците од сите нивоа.

Интелектуални аутпути на проектот - Intellectual outputs


PRACTICAL GUIDE ON ORGANISING FOCUS GROUP

ANALYSIS OF CURRENT SITUATION WITH MEDIA LITERACY OF YOUTH IN THE PARTNER COUNTRIES

MAPPING OF PROJECTS REALIZED RELATED TO MEDIA LITERACY FOR YOUTH IN THE PARTNER COUNTRIES

Тренинг за Тренери - Training of trainers


C1 - Тренинг за тренери за работа со фокус групи - Адолфо Шапокос - Утена, Литванија - Март 2019
Тренинзи за Студенти - Trainings of students
C2 - Training of students in Adolfo Sapkos - Utena, Lithuania - May 2019
video

Video report

Debate 1 - Detrimental impact of media manipulations on democracy and European values

Debate 2 - Development of democracy values through significant involving and participation of youth in process

Debate 3 - Increasing of media literacy in formal education with support of educational authorities (Media literac

Debate 4 - Role of students in modern educational process

Debate 5 - Social networks as tools for education of media literacy

On going activities
Емисија Медиумска писменост-Македонска Радио Телевизија
Емисија Ѕвон-Македонска Радио Телевизија (MEDIA DIGI)

Програми